top of page

Termes i condicions

arccultural.cat és un domini d'Internet i marca registrada per ARC Gestió Cultural C.I.F. B66069014, inscrita al Reg. Mercantil Barcelona, ​​T. 43821, Foli 103, Full B-439.265, situat al carrer Sant Joan, 39, 3er, 08800, Vilanova i la Geltrú (a partir d'ara, ARC).
La utilització per l'usuari dels serveis continguts al web arccultural.cat implica l'acceptació expressa de les següents condicions generals:
Condicions generals de contractació entre ARC i l'usuari:
1. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts al web d'ARC, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquest web i a contractar els serveis oferts.
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web d'acord amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix ARC en cada moment, i no podrà emprar per a:
(A) Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics d'ARC, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest Lloc Web.
(B) Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums i a la moral de l'ordre públic.
(C) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.
(D) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.
(E) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.
2. L'usuari, per poder contractar els diferents serveis que ofereix ARC, haurà de registrar com a client, als efectes del declarat, que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa i que de conformitat amb llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d'Abril i de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la persona que es registra autoritza expressament a ARC perquè procedeixi a incloure en un fitxer automatitzat les dades de caràcter personal que figuren en els camps del formulari per resultar necessaris per a l'adequada prestació dels seus serveis com:
(A) Reservar serveis turístics i desenvolupar els serveis relatius a la comercialització dels referits serveis.
(B) Verificar targetes de crèdit i altres tipus de targetes de pagament.
(C) Realitzar anàlisis estadístiques.
(D) Donar compliment als requisits de comptabilitat, facturació i auditoria d'ARC.
S'indica que el responsable del fitxer és la societat mercantil ARC Gestió Cultural S.L. (c/ Sant Joan, 39, 3er 08800 Vilanova i la Geltrú, ​​Tel.: 669 28 82 20, correu electrònic: info@arccultural.cat), a efectes de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei. Així mateix s'autoritza expressament la comunicació d'aquestes dades a tercers quan resulti necessari per a l'adequada prestació dels serveis que es contractin, respectant en tot moment la legislació en vigor.
L'usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials d'ARC i dels productes o serveis que comercialitza o promociona. ARC posa a disposició dels usuaris els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests revoquin el seu consentiment.

En cas d'adquirir la reserva via web s'haurà de pagar la totalitat de l'import en el moment de la reserva. S’haurà de pagar la totalitat de la reserva feta, a través d'altres canals, en efectiu, el mateix dia de la realització de l'activitat.

En cas de la cancel·lació de la reserva, fins 24 h abans del dia de l'activitat, es retornarà l'import total pagat. 

No presentació el dia del servei: no es torna cap import.

En el cas que l’activitat es cancel·li per mal temps,  sempre quan l’activitat no s’hagi iniciat, ARC posposarà l’activitat per un altre dia o us retornarà els diners.

Confirmar les condicions meteorològiques 24h abans d’iniciar l’activitat.

Els preus indicats en pantalla inclouen I.V.A. i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i seran en tot moment vigents, excepte error tipogràfic.
3. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, etc. que figuren a la web arccultural.cat, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per ARC o, si s'escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts del web d'ARC per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit d'ARC.
4. L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Seran competents per conèixer les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules dels jutges i tribunals de Barcelona. En cas de litigis amb usuaris domiciliats en un estat membre de la Unió Europea diferent a Espanya les parts acorden, amb renúncia al fur que pogués correspondre'ls, que la competència judicial internacional per conèixer el litigi derivat de l'aplicació d'aquestes condicions generals per a la contractació correspon als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona.
ARC es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de manera destacada al web d'ARC.
5. Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines d'ARC s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que ARC no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicades en un altre domini.
6. ARC fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d'ARC, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió de compra basant-se en aquest error, ARC li ho comunicarà al client i aquest tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.
7. La tramitació d'una reserva per part del client d'ARC implica el coneixement i acceptació expressa de les presents condicions generals.
8. ARC posa en coneixement dels seus usuaris que independentment de les dades de caràcter personal que obté dels usuaris que contracten els seus serveis, ARC obté i conserva la següent informació:
(A) Nombre de visitants.
(B) Nom de domini del proveïdor que els dóna accés a la xarxa.
(C) Data i hora d'accés al Lloc Web.
(D) Adreça d'Internet des de la qual parteix l’enllaç que dirigeix ​​a l'usuari al nostre lloc web.
9. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

bottom of page